Certifierad Målad Panel – CMP

För att uppfylla högt ställda estetiska, ekonomiska och klimatmässiga krav har Svenskt Trä initierat kvalitetsstandarden Certifierad Målad Panel, CMP. CMP är ett system som används för att kvalitetssäkra industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.

Under tillverkningen av CMP- godkända panelbrädor dokumenteras alla steg i tillverkningsprocessen för att säkerställa att panelbrädan har högsta möjliga kvalité. Genom denna kvalitétskontroll kan råvaran spåras till sitt ursprung samtidigt som färg, fuktkvot och ytbehandlingsprocesser granskas och anpassas. Kvalitéts kontroller på denna nivå säkerställer att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade, även till framtida funktion.

För att garantera ett enhetligt resultat och för att kunna ta fram produkter med lång livslängd specialanpassas färgen som används vid målning av CMP- certifierade panelbrädor. Färgen som används är testad av tredjepartsorgan som är CMP ackrediterade, för att säkerställa att även den utvändiga färgen lever upp till kvalitén av den invändiga råvaran.

Kostnad

 • Totalkostnaden för fasadprojekt blir lägre genom effektiv målningsprocess
 • Kortare byggställningstider
 • Mindre spill genom industriell målning
 • Tydlig märkning för effektivare hantering, montering och slutbehandling

Tid

 • Kortare projekteringstid genom definierade ytbehandlingsklasser
 • Flexibel tid för montering. Kan göras året om
 • Längre underhållsintervall
 • Mindre tid på byggarbetsplatsen

Kostnad och tid

Med CMP- godkända panelbrädor besparas både tid och pengar. Köparen behöver inte själv bekymra sig över målning av brädorna, eller lägga ner tid på att måla brädorna. CMP-godkända panelbrädor behöver endast behandlas med ett par skikt färg innan de är redo att monteras. Träet skyddas samtidigt av den redan färdiga industriella målningen, vilket ger dig som beställare ytterligare tid att bestämma dig för när eventuell kompletterande målning ska göras.

Den CMP-godkända panelbrädan behöver inte heller underhållas lika ofta som andra panelbrädor. Med korrekt montering och slutbehandling kan mindre tid läggas på underhåll i framtiden, och förlänger livslängd av den ordinarie produkten. CMP-godkända panelbrädor är med andra ord en investering för framtiden, både i tid och pengar.

Kvalitet

Redan vid den första målningen skapas de förutsättningar som behövs för att garantera hållbarheten av en målad träfasad. Det är med detta i åtanke som virket till CMP-godkända panelbrädor finsågas max 4 veckor innan målningen utförs. Under tiden mellan finsågning och målning, samt efter målningen förvaras panelbrädorna under tak, femsidigt täckta, för att skydda mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt. Detta förvaringssätt garanterar även att målningen genomförs på rena och torra träytor.

Råvaran under färgen, själva virket, är av högre kvalité jämfört med icke CMP-godkända panelbrädor. CMP-certifieringen kräver strängare sorteringsregler av tillverkaren, vilket säkerställer att egenskaper som kan påverka träets egenskaper negativt förekommer mer sällan. Det är från denna stabila grund som CMP-godkända panelbrädor skapas. Virkets höga kvalité ökar färgens förmåga att fästa, vilket ökar livslängden på den slutgiltiga produkten. Färgen målas på i optimala förhållanden, och till en exakt tjocklek, för ett enhetligt resultat.

Externa besiktnings personer ser ständigt över slutprodukten samt hela processen vid tillverkning av CMP-godkända panelbrädor för att upprätthålla produktens höga kvalité. Tillverkare genom hela processen genomför kontinuerligt egenkontroller av träet och virket, färgen, tillverkningen, emballeringen, lagringen och dokumentationen. Det är genom dessa noga kontroller som CMP-godkända panelbrädor kan garantera högsta kvalitét.

 • Definierad och tredjepartkontrollerad virkeskvalitet
 • Definierad och tredjepartkontrollerad färg
 • Finns grundmålad och grundmålad/mellanstruken
 • Kvalitetskontroll i tillverkning (fuktkvot, temperatur, påläggningsmängd färg och torkning)
 • Kulör kan anpassas efter behov

Klimatfördel CMP

 • Ger ett snyggt och enhetligt utseende på trä som är ett förnybart material
 • Mindre spill
 • Målning i kontrollerad miljö
 • God arbetsmiljö
 • Förlängt underhållsintervall

Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. Forskningsrapporter, bland annat av IVL1 har under de senaste åren visat att användningen av trä är att föredra vid val av stommaterial. Vid jämförelser med exempelvis betong visar det sig att fördelarna för klimatet vid användning av trä är upp till 50% högre än de annars skulle vara.

En fasad utgör till största delen utseendet av ett bygge och stor vikt läggs därför i valet av fasadmaterial. CMP-godkända panelbrädor utgör därför ett ekonomiskt, vackert och hållbart val.

En SLU studie visar att träfasader målade enligt CMP- systemet släpper up 30% mindre växthusgaser än en vanlig, målad och putsad fasad. En total beräknad mängd klimatpåverkande utsläpp om 6,1 kg CO2eq/m2 för industriellt målad träfasad och 8,8 kg CO2eq/m2 för målad putsad fasad över en 50-årig livscykel.

För att minska klimatpåverkan är det fördelaktigt att använda sig av CMP-godkända panelbrädor som är industriellt målade. Mätningar visar att även vid användning av trä kan klimatfördelarna minskas vid traditionellt, handstrukna panelbrädor, De optimala förhållanden som CMP-godkända panelbrädor målas i, och den optimala mängden färg som används garanterar att CMP-godkända panelbrädor är den mest klimatpositiva fasaden på marknaden.

Nyckelfaktorer för minskad klimatpåverkan 

 • Industriellt målade panelbrädor tillverkade enligt kvalitetssystemet CMP förlänger livslängden och underhållsintervallen på målade träfasader.
 • Industriell målning enligt CMP-systemet minskar spillet på byggarbetsplatser och förbättrar arbetsmiljö för byggentreprenörer.
 • En målad träfasad avger cirka 30 procent mindre klimatpåverkande utsläpp jämfört med en målad putsad fasad under sin livslängd.
 • Trä är ett förnybart fasadmaterial som utgör en kolsänka, vilket innebär att trä lagrar koldioxid under hela fasadens livslängd.
 • Träfasaden kan relativt enkelt demonteras och träet kan därefter återanvändas eller förbrännas och ersätta fossilt bränsle.