Att äga skog

Att äga och förvalta skog kommer med glädje och ansvar. Vi på Sveden Trä vill underlätta för dig som skogsägare och stöttar dig gärna i hanteringen av din skog för bästa avkastning för såväl dig själv som miljön. 

Vi hjälper dig med din certifiering

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

Låt din råvara

Stanna där den hör hemma

Med en radie på ca 15 mil från sågverket Rågsveden köper vi upp det timmer som utgör grunden för Sveden Träs verksamhet. Råvaran från de tätbevuxna träden i vår bygd är första länken i kedjan av kvalitet som kännetecknar vår verksamhet. Genom att anlita oss stannar din råvara där den hör hemma.

Läs mer om våra

Våra skogstjänster

Vi hjälper dig att förvalta din skog på bästa sätt. 

Så går det till

Läs mer om hur det går till när du säljer din råvara tillsammans med oss på Sveden Trä.

Så går det till

När du säljer din råvara tillsammans med oss på Sveden Trä.

1
2
3
4
5
6
7

Den första kontakten

Efter en inledande kontakt med en av våra virkesköpare tar vi reda på vad du vill med ditt skogsägande. Dina önskemål och vår kompetens blir grunden för det arbete som ska göras.

Du som skogsägare har alltid det yttersta beslutet gällande vad som ska ske på din fastighet.

Avtalsförhandling

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras så skriver vi ett avtal. Avtalet reglerar uppdraget och innefattar exempelvis vilken åtgärd som ska göras vid vilket skogsområde, vilken affärsform och vilka betalningsvillkor som gäller samt inom vilken tidsram åtgärden ska utföras. Normalt tecknas avverkningsavtal på två eller tre år.

I samband med det här steget så rekomenderas också att du planerar dina utbetalningar av virkeslikviden. Behöver likviden delas på flera år måste det planeras i den inledande fasen. 

Planering av avverkning

Om du säljer en slutavverkning som omfattar 0,5 hektar eller mer så ska det anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. I anmälan ska det anges vilket område som avses, vilken kultur- och miljöhänsyn som planeras, samt om riset ska tas ut på området. Våra virkesköpare hjälper gärna till med detta.

Därefter planläggs avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Efter att planeringen är gjord görs ett traktdirektiv som innehåller instruktionerna till maskingruppen som ska utföra avverkningen. Vi kan nu planera in avverkningen med en lämplig maskin och vid lämplig tidpunkt

Avverkning

När det är dags för avverkning så hör vi alltid av oss till dig för att säkerställa att allt är i sin ordning. Därefte förser vi maskinförarna med ett traktdirektiv där det står vad vi har kommit överens om så att de vet vad som ska göras.

Efter avverkning körs virket fram och läggs upp vid bilväg. Där märks det med ett unikt nummer som är kopplat till dig som skogsägare. 

Transport & inmätning

Det avverkade virket transporteras till en mätstation i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där genomför Biometria* en opartisk mätning av virket. Vid inmätning sker också en klassning av kvalitet.

*) Biometria är en medlemsägd aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri.

Redovisning

När allt virke från avverkning är inkört och inmätt gör vi en s.k. slutredovisning till dig som skogsägare. I slutredovisningen sammanställs virkesvärdet från samtliga mätbesked och eventuella kostnader dras av. Totala volymer och intäkter, avdrag för dina kostnader för avverkningen ger en summering av det slutliga nettot till dig. Som vi betalar ut enligt dina önskemål.

Återbeskogning

Efter en slutavverkning ska föryngringsåtgärder vidtas de närmsta åren efter avverkningen. De vanligaste åtgärderna är markberedning och plantering.

Är förutsättningarna rätt så är självföryngring med fröträd en lämplig åtgärd. När vi är överens om hur återbeskogningen ska genomföras skriver vi ett avtal.

Läs mer om vad som händer på

skogsavdelningen

Semestertider

Det närmar sig semester och vi kommer under följande veckor att hålla semesterstängt. Semesterstängt Sveden Trä Rågsveden: Vecka 29-31 Sveden Trä Vansbro: Vecka 29-31 DalaFloda

Semestertider

Det närmar sig semester och vi kommer under följande veckor att hålla semesterstängt. Semesterstängt Sveden Trä: Vecka 29-32 Dalalist: Vecka 29-32 DalaFloda Golv: Vecka 29-31

Vi hjälper dig med din skog

Vi som jobbar på skogsavdelningen ger dig råd och service om allt som händer i din skog. Oavsett om det handlar om avverkning, certifiering eller ekonomisk rådgivning så kan du känna dig trygg hos oss. Vi lever och verkar där din skog finns, därför vet vi också hur man tar hand om den på bästa sätt.

Katharina_Bergquist

Katarina Bergquist

Råvaruchef
Ann-Margreth_Larsson

Ann-Margreth Larsson

Skogsekonom
Thomas_Heens

Thomas Heens

Råvaruinköp
Jonas_Bergqvist

Jonas Bergqvist

Råvaruinköp
Roger_Berg

Roger Berg

Råvaruinköp
Björn_Spett

Björn Spett

Råvaruinköp
Emil_Knuts

Emil Knuts

Råvaruinköp
Robert_Norberg

Robert Norberg

Råvaruinköp
Pär_Sundeskog

Pär Sundeskog

Råvaruinköp

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.