Att sälja skog

 Vi på Sveden Trä vill underlätta för dig som skogsägare och stöttar dig gärna i hanteringen av din skog för bästa avkastning för såväl dig själv som miljön. Här kan du läsa om hur det går till när du säljer din råvara med oss på Sveden Trä.

Ekonomisk Rådgivning

Hur ska du fördela det du får i avkastning av skogen? Ska hela försäljningssumman betalas ut direkt eller ska du göra en betalningsplan? Vi hjälper dig att utnyttja de skattetekniska möjligheter som finns med skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfonder, med mera. 

Certifiera din skog

Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden samtidigt som det ökar din konkurenskraft på marknaden.

Så går det till

1. Den första kontakten

Efter en inledande kontakt med en av våra virkesköpare tar vi reda på vad du vill med ditt skogsägande. Dina önskemål och vår kompetens blir grunden för det arbete som ska göras.

Du som skogsägare har alltid det yttersta beslutet gällande vad som ska ske på din fastighet.

2. Avtalsförhandling

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras så skriver vi ett avtal. Avtalet reglerar uppdraget och innefattar exempelvis vilken åtgärd som ska göras vid vilket skogsområde, vilken affärsform och vilka betalningsvillkor som gäller samt inom vilken tidsram åtgärden ska utföras. Normalt tecknas avverkningsavtal på två eller tre år.

I samband med det här steget så rekomenderas också att du planerar dina utbetalningar av virkeslikviden. Behöver likviden delas på flera år måste det planeras i den inledande fasen. 

3. Planering

Om du säljer en slutavverkning som omfattar 0,5 hektar eller mer så ska det anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. I anmälan ska det anges vilket område som avses, vilken kultur- och miljöhänsyn som planeras, samt om riset ska tas ut på området. Våra virkesköpare hjälper gärna till med detta.

Därefter planläggs avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Efter att planeringen är gjord görs ett traktdirektiv som innehåller instruktionerna till maskingruppen som ska utföra avverkningen. Vi kan nu planera in avverkningen med en lämplig maskin och vid lämplig tidpunkt

4. Avverkning

När det är dags för avverkning så hör vi alltid av oss till dig för att säkerställa att allt är i sin ordning. Därefte förser vi maskinförarna med ett traktdirektiv där det står vad vi har kommit överens om så att de vet vad som ska göras.

Efter avverkning körs virket fram och läggs upp vid bilväg. Där märks det med ett unikt nummer som är kopplat till dig som skogsägare. 

5. Transpport & inmätning

Det avverkade virket transporteras till en mätstation i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där genomför Biometria* en opartisk mätning av virket. Vid inmätning sker också en klassning av kvalitet.

*) Biometria är en medlemsägd aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri.

6. Redovisning

När allt virke från avverkning är inkört och inmätt gör vi en s.k. slutredovisning till dig som skogsägare. I slutredovisningen sammanställs virkesvärdet från samtliga mätbesked och eventuella kostnader dras av. Totala volymer och intäkter, avdrag för dina kostnader för avverkningen ger en summering av det slutliga nettot till dig. Som vi betalar ut enligt dina önskemål.

7. Återbeskogning

Efter en slutavverkning ska föryngringsåtgärder vidtas de närmsta åren efter avverkningen. De vanligaste åtgärderna är markberedning och plantering.

Är förutsättningarna rätt så är självföryngring med fröträd en lämplig åtgärd. När vi är överens om hur återbeskogningen ska genomföras skriver vi ett avtal.

Läs mer om vad som händer på

skogsavdelningen

Semestertider

Det närmar sig semester och vi kommer under följande veckor att hålla semesterstängt. Semesterstängt Sveden Trä: Vecka 29-32 Dalalist: Vecka 29-32 DalaFloda Golv: Vecka 29-31

Skogskunskap: Död ved

En skog innehåller många olika värden, här ska både människan, djur och ända ned till mikroorganismen trivas. En faktor som är viktig för den biologiska

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.