Skogliga tjänster

Att äga och förvalta skog kommer med glädje och ansvar. Vi på Sveden Trä vill underlätta för dig som skogsägare och stöttar dig gärna i hanteringen av din skog för bästa avkastning för såväl dig själv som miljön. Här kan du läsa om de tjänster som vi kan hjälpa dig med. 

Tillsammans tar vi hand om din skog

Vi som jobbar på skogsavdelningen känner skogen här och har lång erfarenhet av att förvalta den. Därför kan du vända dig till oss för råd och service kring alla ärenden som rör din skog.

Ekonomisk rådgivning

Hur ska du fördela det du får i avkastning av skogen? Ska hela försäljningssumman betalas ut direkt eller ska du göra en betalningsplan? Vi hjälper dig att utnyttja de skattetekniska möjligheter som finns med skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfonder, med mera. Här har vi den kompetens som behövs för att hjälpa dig med de flesta frågor som rör din skogsekonomi och vi förmedlar experthjälp när det behövs.

En åtgärd som lönar sig

Röjning skapar tillväxt. Genom att röja i skogen för du över tillväxten till de mest värdefulla träden. Visserligen uppstår en kostnad när du röjer, men du kan vara säker på att du får en bättre avkastning i framtiden. Det är en åtgärd som lönar sig.

Om skogen är röjd ger gallring och avverkning bättre avkastning

Ett bestånd som är röjt vid rätt tillfälle ökar intäkterna under omloppstiden.  Röjningen ökar inte bara värdet i den framtida skogen. Rätt utförd betalar sig röjningen redan vid första gallringen. Ett klent träd är lika dyrt att hantera som ett grovt. Kostnaden vid gallring och slutavverkning blir därför mycket mindre i en röjd skog. En tumregel säger att du normalt bör röja när huvudstammarna är två till tre meter höga. Normalt ska avståndet mellan träden vara två meter, men det kan variera beroende på markens bördighet och aktuella trädslag.

Hör du till alla dem som inser vikten av att röja, men av olika skäl inte kan eller vill göra det själv?

Prata med någon våra virkesköpare så hjälper vi dig.

Gallring: En lönsam investering

Skogen fungerar på samma sätt som morotslandet. En del gallras bort för att ge ökat livsutrymme åt de träd som du vill satsa på. Utan gallring uppstår självgallring och träd dör i konkurrensen med varandra. Samtidigt får de som överlever mindre utrymme och växer sämre än vad de skulle gjort i en gallrad skog.

Mer pengar i plånboken, idag och i morgon

Det lönar sig att gallra både på lång och kort sikt. Rätt utförd gallring ger alltid en intäkt till skogsägaren samtidigt som värdet på skogen ökar snabbare. Därför är det viktigt att den första gallringen genomförs vid rätt tidpunkt, för att på så vis ge skogen den bästa värdeutvecklingen.

Gallra när kronorna möts

Normalt bör skogen gallras första gången när den nått en höjd av ca 12-13 meter. Titta på trädens kronor. Står träden så tätt att kronorna växer in i varandra är det dags att gallra. Efter gallringen får träden mer utrymme och näring. Kvaliteten i beståndet höjs och andelen timmer ökar. Dessutom tar vi hand om de svaga stammar som annars skulle gå förlorade i självgallring. Om du anlitar oss lovar vi att utföra en gallring som är den bästa för din skogs utveckling.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare så berättar de mer.

Vi hjälper dig att få bra betalt för din skog

Som skogsägare är det viktigt att fundera på när du ska avverka skogen. Slutavverkning bör ske när skogen har vuxit klart, vanligtvis när träden är mellan 60 till drygt 100 år gamla. Men även andra faktorer påverkar ditt beslut, till exempel risken för skador på skogen och din ekonomiska situation.

Rätt planerad och väl utförd avverkning

Om du avverkar för tidigt mister du tillväxt på träden både när det gäller kvalité, kvantitet och värde. Väntar du för länge minskar tillväxten och risken för skador ökar. Därmed riskerar du också värdet på skogen. Att ha en skogsbruksplan underlättar dina beslut samtidigt som du håller bättre koll på dina bestånds ålder och tillstånd. 

Kontakta oss så hjälper vi dig med all rådgivning kring dina skogliga beslut. När du vänder dig till Sveden Trä garanterar vi en avverkning som du vill ha den: med hög kvalitet på arbetet, minimering av skador, fin naturvård och bra betalt för din skog.

Glöm inte återväxten

Det är viktigt att du ser till att använda en del av pengarna till återväxten, markberedning och plantering.

Skapa de bästa förutsättningarna för skogen som kommer

Vi markbereder ofta avverkade skogsområden för att underlätta skogens föryngring. Genom att blottlägga mineraljorden får plantan möjlighet att växa upp i en mer näringsrik miljö.

Markberedning är många gånger en förutsättning för att ge de nya plantorna en så bra start som möjligt. Det blir också lättare att plantera, samtidigt som markberedningen minskar risken för angrepp från snytbaggen. Klimatet blir bättre för plantorna, temperaturen i marken stiger och frostrisken minskar, samtidigt som markberedningen hjälper till att dränera marken. Markbered därför alltid där det är biologiskt och ekonomiskt lämpligt. Det lönar sig.

Kontakta våra virkesköpare, vi vet vilken markberedning som passar bäst i din skog och kan hjälpa dig med arbetet.

En ny skog tar form

Enligt skogsvårdslagen måste du anlägga ny skog senast under tredje året efter avverkningssåret. Att hoppa över markberedning och plantering betyder nästan alltid förlorad tid och dyra extraåtgärder

Avverkningen är starten på skogens föryngring

Arbetet med föryngring börjar redan när du bestämmer dig för att avverka. Genom att planera för föryngringen innan den gamla skogen avverkas kan du anpassa avverkningen, ändra trädslag eller spara fröträd.

Skydda dig mot snytbaggen

Att plantera ny skog så snart som möjligt efter slutavverkning är också viktigt för att slippa konkurrens från andra träd, buskar och växter. Det gäller att sätta ett tillräckligt stort antal plantor och skydda dem mot skadeinsekter som bland annat snytbaggen, som annars riskerar att orsaka stor avgång bland de späda plantorna. Bästa skyddet är en god markberedning, gärna i kombination med något skydd.

Så många plantor bör du sätta

Lämpligt antal plantor på en normal skogsmark är mellan 2 000-2 500 stycken per hektar, beroende på markens bördighet. Det kan finnas genvägar, vissa marker lämpar sig för självföryngring, men tänk på att det nästan alltid krävs markberedning för att lyckas. Har du funderingar kring din nya skog så prata med någon av våra virkesköpare, vi hjälper dig gärna med både rådgivning och plantering.

Prosilva

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Rågsveden – Sveden Trä AB ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida (www.skogscertifiering.se) om du vill veta mer om företaget Prosilva, vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

Läs mer om vårt arbete med certifiering.

Kontakta oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.